"Deus alit eis" - "God feeds them" - the Rees Family Motto